Вітаємо Вас! Ви знаходитесь на сайті дистанційного навчання
 Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва.

Дистанційне навчання стало новим іноваційним шляхом для отримання глибоких знань, знаходячись в будь-якому куточку світу. Ми підготували до Вашої уваги багато дистанційних курсів та тестів для перевіркі знань в різних галузях навчання. Ви можете обрати для себе найкращі курси для навчання згідно до ваших зацікавлень.

Зробить свій перший крок у світ Електронного Навчання - і Ваше майбутнє стане ще ближчим до Вас!

  Доступні курси

  Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у молодих громадян України поваги до прав людини , здатність реалізовувати свої права та свободи, поважаючи при цьому права та свободи інших громадян, а також діяти у відповідальності до власних переконань і цінності на принципах плюралізму і демократії.   

  На вивчення курсу відводиться 54 годин, з них:

  Лекцій: 20 годин, Практичних: 14 годин, Самостійна робота: 20 годин

  За результатами вивчення предмету складається залик.

  Курс "Економічна і соціальна географія світу" (ЕСГС) є складовою освітньої галузі "Природознавство". ЕСГС розглядає територіальне розміщення і розвиток господарства й населення земної кулі, окремих її районів і країн; досліджує природно-територіальні й виробничо-територіальні комплекси та їхні складники, географічні аспекти взаємодії суспільства і природи як єдиної системи.

  Головною метою вивчення астрономії  є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

  На вивчення курсу відводиться 34 години, з них:

  Лекцій: 18 годин, Практичних: 4 години,  Самостійна робота: 12 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Метою вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" є виробити вміння, навички спілкування іноземною мовою; сприяти моральному, естетичному, фізичному, духовному вихованню, розвитку пізнавальних інтересів, поглядів, переконань.

  На вивчення курсу відводиться 80 годин, з них: практичних: 76 годин, самостійних: 4 години.

  За результатими вивчення предмету складається залік.

  Метою курсу є формування  у студентів бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй спеціальності та майбутній професійній діяльності.

  На вивчення курсу відводиться:

                              Всього - 26 год.

                              Аудиторні - 22 год.

                              Лекції - 6 год.

                              Лабораторні роботи - 16 год.

                              Самостійні роботи - 4 год.

                              Консультації - 2 год.

  Мета навчання математики полягає у забезпеченні рівня підготовки студентів з математики, необхідного для спеціальної підготовки та майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 280 годин, з них:
       Лекцій: 118 годин,
       Практичних: 120 годин,
       Самостійна робота: 42 години

  За результатами вивчення предмету складається Державна підсумкова атестація

  Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечення знання законів фізики, наукових методів пізнання та забезпечення розуміння суті фізичних явищ, необхідних для вивчення студентами професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, для їх майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 140 годин, з них:

  Лекцій: 75 годин, Практичних: 22 години, Лабораторних: 22 години; Самостійна робота: 21 година

  За результатами вивчення предмету складається іспит.

  Метою викладання навчальної дисципліни є: формувати широку читацьку компетенцію у студентів, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

  На вивчення курсу відводиться 94 години, з них:
  лекцій: 48 години, семінарські заняття: 40 години, на самостійну роботу: 6 годин

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Головними завданнями предмета є:
  • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;
  • вироблення у студентів компетенцій комунікативно виправданого користування
  засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

  Метою викладання навчальної дисципліни “Українська література” є підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів студентів

  Кількість годин - 56год.

  Викладач: Сидоренко Олександр Васильович.

  Вивчення даного курсу базується на знаннях предметів "Біологія", "Хімія", "Безпека життєдіяльності". "Основи охорони праці", "Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі і трактори"

  Основна мета вивчення предмету "Екологія" полягає у набутті та використанні знань про охорону навколишнього середовища при експлуатації автомобілів та будівельних машин на підприємствах дорожньої індустрії та на автотранспортих підприємствах

  Програма передбачає вивчення основних законів природокористування та охорони навколишнього середовища на будівництві підприемств транспортної інфраструктури

  Метою вивчення курсу є:

  • забезпечення бiльш глибокого засвоєння фiзичних законiв i теорій;
  • оволодiн­ня навчальним матерiалом, який передбачає системне вивчення   природничих наук;
  • формування і розвиток умінь практичного використання набутих знань;
  • поглиблення компетентності у предметних галузях, які пов’язані з вибором професії чи подальшим навчанням.

  На вивчення курсу відводиться 54 години, з них:

  Лекцій: 17 годин, Практичних: 11 години, Самостійна робота: 26 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Метою викладання навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі та трактори »  э освоєння будови вантажних спеціальних автомобілів та промислових тракторів, на базі яких створюється будівельні машини або монтується будівельне обладнання. Теоретичною базою, необхідною для вивчення предмета е знання з фізики, хімії, теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин, електротехніки

  Метою вивчення курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" є виробити вміння, навички спілкування іноземною мовою; сприяти моральному, естетичному, фізичному, духовному вихованню, розвитку пізнавальних інтересів, поглядів, переконань.

  На вивчення курсу відводиться 216 годин, з них: практичних - 113 годин, самостійних - 103 години.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи вищої математики” є: інтелектуальний розвиток особистості, розвиток логічного мислення студентів, просторової  уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури; формування наукового світогляду, системи математичних компетентностей.

  На вивчення курсу відводиться 108 годин, з них:

  Лекцій: 24 години, Практичних: 27 годин,  Самостійна робота: 57 годин (на основі базової середньої освіти)

  Лекцій: 26 годин, Практичних: 30 годин,  Самостійна робота: 52 години (на основі повної середньої освіти)

  За результатами вивчення предмету складається залік

   

  Дисципліна "Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів" спрямована на вивчення виробництва, оброблення,  використання металів і інших конструкційних матеріалів та використання їх в машинобудуванні та ремонті.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Культурологія” є: збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців, сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно-мистецького життя.

  На вивчення курсу відводиться 54 години, з них:

  Лекцій: 34 години,  самостійних робіт: 20 годин 

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

  На вивчення дисципліни відводиться:

                                       Всього - 54 год.

                                       Лекції - 44 год.

                                       Самостійні роботи - 10 год.

                                       Консультації - 3 год.

  Головне завдання вищої школи - готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах.

  Завдання курсу - сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців , стійку навички усного та писемного мовлення, навички оперування фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових тестів.

  Мета курсу - сформувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

    Предмет "Охорона праці в галузіі" - це наука про збереження життя і здоров'я людини в процесі виробництва в певній галузі.

    За планом курс ОПГ складає 36 години, з яких аудиторних - 17 години і 19 годин - на самостійне вивчення.  

    Із аудиторних годин -  5 годин лекції, 12 годин - практичні роботи

    Предмет "Основи охорони праці праці" - це наука про збереження життя і здоров'я людини в процесі виробництва.

    За планом курс ООП складає 54 години, з яких аудиторних - 34 години, 20 годин - на самостійне вивчення.  

    Із аудиторних годин -  20 годин лекції, 14 годин - практичні роботи

  Предмет «Деталі машин» розглядає основи розрахунку і конструювання деталей і вузлів загального призначення, що зустрічаються в різних механізмах і машинах.

  В курсі "комп’ютерні технології в машинобудуванні" вивчаєтся спеціалізоване програмне забезпечення, що використовується під час проектування машин і механізмів. 

  Вивчення  навчальної дисципліни   «Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі та трактори » є освоєння будови вантажних спеціальних автомобілів та промислових тракторів, на базі яких створюється будівельні машини або монтується будівельне обладнання.

   

  Предмет "Експлуатація машин" формує у майбутніх фахівців знання і професійні навички по експлуатації, діагностиці і технічному обслуговуванні дорожніх, будівельних машин і автомобілів.

  На вивчення курсу відводиться - 297 годин, з них: Лекції - 123 години, Практичних робіт - 34 години, Лабораторних робіт - 16 годин, Курсове проектування - 75 годин, Самостійні роботи - 124 години, Консультації - 17 годин.

  За результатами вивчення предмету виконується курсовий проект і здається екзамен.

  Дисципліна "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи" спрямована на отримання теоритичних відомостей з гідравліки, гідромашин, гідропередач, пневматики і застосування їх до вирішення технічних проблем.

  Дисципліна "Основи психологічних знань" спрямована на вивчення психологічних передумов успішного працевлаштування, елементів психологічного забезпечення професійної діяльності, основних аспектів психології особистості, спілкування, конфліктології.

   Основним завданням навчальної дисципліни є навчити студента виконувати Правила дорожнього руху, впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньо – транспортних пригод

  Метою вивчення предмету "Основи будівництва автомобільних доріг" є оволодіння знаннями та навичками організації процеса будівництва автомобільних доріг, вивчення технології будівельного виробництва та будівельних норм і правил, технічних умов на виробництво та прийомку будівельно-монтажних робіт.

  Мета: прищепити студентам основи світоглядної культури і навичок абстрактного мислення, які відповідають сучасним вимогам і є необхідним мінімумом для розвитку творчого мислення, спроможності до критичного аналізу ідей, позицій, думок самостійно мислячої особи, громадянина.

  Завдання : формування наукового світогляду, формування філософської культури мислення, набуття навичок філософського аналізу, застосування у професійній діяльності філософських знань.

  Метою вивчення предмету є засвоєння економічного та ефективного використання автотракторних палив, мастильних матеріалів, спеціальних технічних рідин та інших матеріалів при експлуатації будівельних машин та обладнання. 

  Предметом вивчення дисципліни «Економіки підприємства» є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

  Дисципліна "Машини для земляних робіт" спрямована на засвоєння класифікації, індексації, технічну характеристику, принцип дії кожної групи машин та місце їх застосування в будівництві. 

  Цілью є вивчення сучасних конструкцій вантажопідйомної, транспортуючої та транспортної техніки, яка використовується при переміщенні великої кількості вантажів в процесі виробництва в різних галузях народного господарства, в будівництві промисловому, цивільному, дорожному, меліоративному та інших. 

  Предмет «Ремонт машин» розглядає прийоми та методи організації та технології ремонту машин, надає знання та навички з організації відновлення справності та працездатності машин, вміння розробляти та запроваджувати нові технологічні процеси ремонту машин, вирішувати завдання проектування технологічних процесів виготовлення та ремонту деталей машин і організації процесів складання

  На вивчення курсу відводиться 297 годин, з них:
  лекцій: 139 годин,практичних: 10 годин, лабораторних: 16 годин

  За результатами вивчення предмету виконується курсовий проект та складається екзамен.

  Курс "Економічна і соціальна географія світу" (ЕСГС) є складовою освітньої галузі "Природознавство". ЕСГС розглядає територіальне розміщення і розвиток господарства й населення земної кулі, окремих її районів і країн; досліджує природно-територіальні й виробничо-територіальні комплекси та їхні складники, географічні аспекти взаємодії суспільства і природи як єдиної системи.

  Метою викладання навчальної дисципліни “Українська література” є підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів студентів

  Мета навчання математики полягає у забезпеченні рівня підготовки студентів з математики, необхідного для спеціальної підготовки та майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 280 годин, з них:
       Лекцій: 118 годин,
       Практичних: 120 годин,
       Самостійна робота: 42 години

  За результатами вивчення предмету складається Державна підсумкова атестація

  Метою вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" є виробити вміння, навички спілкування іноземною мовою; сприяти моральному, естетичному, фізичному, духовному вихованню, розвитку пізнавальних інтересів, поглядів, переконань.

  На вивчення курсу відводиться 80 годин, з них: практичних: 76 годин, самостійних: 4 години.

  За результатими вивчення предмету складається залік.

  Головними завданнями предмета є:
  • формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень,
  загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення через мову до культурних
  надбань українського народу і людства в цілому.

  Головною метою вивчення астрономії  є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

  На вивчення курсу відводиться 34 години, з них:

  Лекцій: 18 годин, Практичних: 4 години,  Самостійна робота: 12 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечення знання законів фізики, наукових методів пізнання та забезпечення розуміння суті фізичних явищ, необхідних для вивчення студентами професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, для їх майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 140 годин, з них:

  Лекцій: 75 годин, Практичних: 22 години, Лабораторних: 22 години; Самостійна робота: 21 година

  За результатами вивчення предмету складається іспит.

  Метою курсу є формування у студентів бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй спеціальній підготовці та майбутній професійній діяльності.

  Предмет "Всесвітня Історія"  розглядає   соціально-економічний розвиток, прискорення економічного, технічного, інтелектуального процесу в країнах світу в ХХ ст.

  На вивчення курсу відводиться 104 годин, з них:

  Лекцій: 66 годин, Практичних: 22 годин, Самостійна робота: 16 годин

  За результатами вивчення предмету складається залик.

  Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у молодих громадян України поваги до прав людини , здатність реалізовувати свої права та свободи, поважаючи при цьому права та свободи інших громадян, а також діяти у відповідальності до власних переконань і цінності на принципах плюралізму і демократії.   

  На вивчення курсу відводиться 54 годин, з них:

  Лекцій: 20 годин, Практичних: 14 годин, Самостійна робота: 20 годин

  За результатами вивчення предмету складається залик.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Культурологія” є: збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців, сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно-мистецького життя.

  На вивчення курсу відводиться 54 години, з них:

  Лекцій: 34 години,  самостійних робіт: 20 годин 

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Метою вивчення курсу є:

  • забезпечення бiльш глибокого засвоєння фiзичних законiв i теорій;
  • оволодiн­ня навчальним матерiалом, який передбачає системне вивчення   природничих наук;
  • формування і розвиток умінь практичного використання набутих знань;
  • поглиблення компетентності у предметних галузях, які пов’язані з вибором професії чи подальшим навчанням.

  На вивчення курсу відводиться 54 години, з них:

  Лекцій: 18 годин, Практичних: 12 години, Самостійна робота: 24 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

        Програма предмету «Галузева екологія» розроблена у відповідності з затвердженим навчальним планом спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація автомобільних доріг та аеродромів», передбачає вивчення основних законів природокористування та охорони навколишнього середовища на будівництві автомобільних доріг та аеродромів.

          Основна мета вивчення предмету «Галузева екологія» полягає у набутті та використані знань при будівництві автомобільних доріг та аеродромів. Вивчення даного предмету базується на знаннях предметів «Біологія», «Хімія».,«Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Дорожньо-будівельні матеріали», «Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі і трактори».

  Метою з навчальної дисципліни геологія є підготовка фахівця, набуті знання і навички якого дозволяють оцінювати якість грунтів і опрацьовувати інженерні рішення. Завданням дисципліни є навчити студентів виконувати інженерно-геологічні обстеження, опанувати методикою дослідження будівельних властивостей грунтів, робити висновки.

  Загальна кількість годин-162; лекцій-52; практичних робіт-8; лаболаторних-22; аудиторних-81; самостійних робіт-81. 

  Метою викладання навчальної дисципліни "Дорожньо- будівельні матеріали" є підготовка фахівця який володітиме міцними теоретичними знаннями в галузі властивостей сучасних дорожньо-будівельних матеріалів і способів проведення лабораторних випробувань матеріалів.

  Зміст предмета «Дорожньо-будівельні матеріали» і порядок його вивчення. Короткий огляд історії розвитку будівельних матеріалів. Значення «дорожньо-будівельних матеріалів при будівництві автомобільних доріг і аеродромів.

  Будівельні матеріали які використовують в дорожньому і аеродромному будівництві. Розміщення дорожньо-будівельних матеріалів на території України.

  Призначення державних стандартів (ДСТУ), технічних умов (ТУ). Значення лабораторних випробувань дорожньо-будівельних матеріалів. Загальна кількість годин - 189; аудиторних - 99; самостійної роботи студента -90; лекцій - 35; практичних робіт - 36; лабораторних робіт - 38;

  Вид контролю: екзамен. 

  Метою викладання навчальної дисципліни "Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів" є підготовка студентів, як майбутніх фахівців, до самостійного вирішення професійних задач, пов’язаних із підготовкою якісних матеріалів для обґрунтування проектних матеріалів; грамотного, творчого вирішення питань створення проекту автомобільної дороги і обґрунтування прийнятих рішень.

  Загальна кількість годин - 243. З них лекції - 108 годин; практичні - 30 годин; самостійна робота студента - 105 годин. 

  На другому курсі вивчається 81 година, з них лекцій - 35 годин, практичних 10 годин; самостійна робота - 36 годин.

  За результатами вивчення дисципліни на другому курсі складається залік. 

  Навчальна дисципліна “Вступ до спеціальності” формує уявлення студента про свою майбутню навчальну та професійну діяльність, пов’язану з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією автомобільних доріг, її споруд та аеродромів.

  Загальна кількість годин - 54, з них лекції - 36 годин, самостійна робота - 18 годин.

  За результатами вивчення дисципліни складається залік.

  Метою викладання навчальної дисципліни  "Вища математика” є

  забезпечити рівень підготовки з математики, необхідний для спеціальності підготовки та майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 108 годин, з них:

  Лекцій: 38 години, Практичних: 22 години,  Самостійна робота: 48 години 

   

  За результатами вивчення предмету складається залік

  Основною метою вивчення дисципліни "Геодезія" є:

  надання фундаментальних знань у галузі геодезії, вивчення основних прийомів та правил виконання інженерно-геодезичних робіт, знання яких необхідно в практичній діяльності молодшого спеціаліста, формування у майбутніх фахівців у галузі будівництва умінь та навичок виконання топографічно-геодезичних вимірювань та їх математичної обробки,їх використання при інженерній підготовці територій, інженерно-технічних вишукуваннях,проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд.

  Загальна кількість годин-216.

  Лекції-62год., лабораторні роботи -40год., самостійні роботи-114 год., вид контролю -екзамен.

  Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

    Предмет "Охорона праці в галузіі" - це наука про збереження життя і здоров'я людини в процесі виробництва в певній галузі.

    За планом курс ОПГ складає 36 години, з яких аудиторних - 17 години і 19 годин - на самостійне вивчення.  

    Із аудиторних годин -  5 годин лекції, 12 годин - практичні роботи

    Предмет "Основи охорони праці праці" - це наука про збереження життя і здоров'я людини в процесі виробництва.

    За планом курс ООП складає 54 години, з яких аудиторних - 34 години, 20 годин - на самостійне вивчення.  

    Із аудиторних годин -  20 годин лекції, 14 годин - практичні роботи

  Головне завдання вищої школи - готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах.

  Завдання курсу - сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців , стійку навички усного та писемного мовлення, навички оперування фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових тестів.

  Мета курсу - сформувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процеси направлені на організацію дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста, підвищення безпеки руху та зменьшення часу затримок, проектування схем ОДР.

  Предмет "Метрологія і стандартизація" передбачає вивчення різновидів методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації,як в Україні так і за її межами.

  Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в будівництві” є придбання і розвиток у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навиків застосування сучасних комп’ютерних технологій, інформаційно-програмного забезпечення в  автоматизованому проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг; їх споруд та аеродромів.

   

  Метою викладання навчальної дисципліни "Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів" є підготовка студентів, як майбутніх фахівців, до самостійного вирішення професійних задач, пов’язаних із підготовкою якісних матеріалів для обґрунтування проектних матеріалів; грамотного, творчого вирішення питань створення проекту автомобільної дороги і обґрунтування прийнятих рішень.

  Загальна кількість годин - 243. З них лекції - 108 годин; практичні - 30 годин; самостійна робота студента - 105 годин. 

  За результатами вивчення дисципліни виконується курсовий проект і складається залік. 

  Дисципліна «Автоматизоване проектування автомобільних доріг» формує у студентів, як майбутніх фахівців, практичні навички самостійного вирішення професійних задач, пов’язаних із створенням проекту автомобільної дороги, а також обґрунтуванням прийнятих в проекті  рішень за допомогою систем автоматизованого проектування автомобільних доріг на основі програмного комплексу CREDO.

  Загальна кількість годин - 81; з них лекцій - 24 години, лабораторних робіт - 30 годин, самостійна робота - 27 годин.

  За результатами вивчення дисципліни передбачено складання іспиту. 

  Предмет "Дорожні і будівельні машини" формує знання майбутніх фахівців про будову і використання дорожніх і будівельних машин.

  На вивчення курсу відводиться 156 годин з них:

  Лекції - 78 годин, Самостійна робота - 78 годин, Консультації - 10 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Предмет "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів" формує уявлення майбутніх фахівців, до самостійного вирішення професійних задач та їх використання в практичній діяльності.

   На вивчення курсу відводиться 297годин, з них:

  Лекцій: 142годин, Практичних: 40годин, Самостійних: 115годин.

  За результатами вивчення предмету виконується курсовий проект і складається екзамен.

  Основним завданням навчальної дисципліни є навчити студента виконувати Правила дорожнього руху, впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньо – транспортних пригод

  Предмет "Економіка будівництва" вивчає сучасну кадрову політику, вироблення творчого підходу до обгрунтування і прийняття управлінських рішень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства.

  На вивчення курсу відводиться 216годин, з них:

  Лекцій: 102годин,  Практичних: 22годин, Самостійних: 92годин.

  За результатами вивчення предмету виконується курсова робота і складається екзамен.

  Метою вивчення предмета "Будівельна механіка" є вивчення принципів вибору розрахункових схем і раціональних рішень  для визначення внутрішніх зусиль в елементах конструкцій під дією різних видів навантажень.

  Метою викладанняпредмету "Статика соруд" є вивчення принципів вибору розрахункових схем, визначення внутрішніх зусиль в елементах конструкцій під дією різних видів зовнішніх навантажень, розрахунок підпірних стін. 

  Мета: прищепити студентам основи світоглядної культури і навичок абстрактного мислення, які відповідають сучасним вимогам і є необхідним мінімумом для розвитку творчого мислення, спроможності до критичного аналізу ідей, позицій, думок самостійно мислячої особи, громадянина.

  Завдання : формування наукового світогляду, формування філософської культури мислення, набуття навичок філософського аналізу, застосування у професійній діяльності філософських знань.

  Метою викладання навчальної дисципліни "Ремонт і утримання мостів та інших споруд на автомобільних дорогах" є підготовка студентів, як майбутніх фахівців до самостійного вирішення професійних задач по експлуатації,ремонту мостових споруд з дотриманням технології ремонту,охорони праці і збереження навколишнього середовища.

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 124 години/3,44 кредитів ЄКТС

  Дисципліна "Транспортне планування міст" сприяє формування у студентів містобудівного світогляду,  вивчає принципи і методи раціонального планування та реконструкції транспортних мереж, що забезпечують підвищення ефективності перевезень, безпеки руху в умовах сучасних міст.

  На вивчення курсу відводиться 114 годин, з них:

  Лекцій - 50годин, Практичних - 10 годин, Самостійних - 54 години.

  За результатами вивчення дисципліни складається залік.

  Предмет "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів" формує уявлення майбутніх фахівців, до самостійного вирішення професійних задач та їх використання в практичній діяльності.

   На вивчення курсу відводиться 297годин, з них:

  Лекцій: 142годин, Практичних: 40годин, Самостійних: 115годин.

  За результатами вивчення предмету виконується курсовий проект і складається екзамен.

  Предмет "Економіка будівництва" вивчає сучасну кадрову політику, вироблення творчого підходу до обгрунтування і прийняття управлінських рішень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства. 

  На вивчення курсу відводиться 216годин, з них:

  Лекцій: 102години, Практичних: 22годин, Самостійних: 92годин.

  За результатами вивчення предмету виконується курсовий проект і складається екзамен.

  Предмет "Штучні споруди" вивчає загальні поняття про  штучні транспортні споруди на автомобільних дорогах, їх конструктивні елементи і технологію будівництва основних споруд.

            На вивчення курсу відводиться 216 годин: з них лекцій - 113 годин, практичних робіт - 12 годин, самостійних робіт - 91 година.

                  Контроль знань - екзамен.

  Дисципліна "Утримання та ремонт автомобільних доріг і аеродромів" розглядає вирішення професійних задач з технології утримання та ремонту автомобільних доріг і аеродромів, планування дорожньо-ремонтних робіт.

  На вивчення курсу відводиться 108 годин, з них:

  Лекцій - 52 години. Практичних - 14 годин.

  За результатами вивчення предмету складається екзамен.

  Методичне забезпечення дипломного проектування

  Методичне забезпечення дипломного проектування

  Головними завданнями предмета є:
  • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;
  • вироблення у студентів компетенцій комунікативно виправданого користування
  засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

  Курс "Економічна і соціальна географія світу" (ЕСГС) є складовою освітньої галузі "Природознавство". ЕСГС розглядає територіальне розміщення і розвиток господарства й населення земної кулі, окремих її районів і країн; досліджує природно-територіальні й виробничо-територіальні комплекси та їхні складники, географічні аспекти взаємодії суспільства і природи як єдиної системи.

  Метою викладання навчальної дисципліни “Українська література” є підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів студентів

  Мета навчання математики полягає у забезпеченні рівня підготовки студентів з математики, необхідного для спеціальної підготовки та майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 280 годин, з них:
       Лекцій: 118 годин,
       Практичних: 120 годин,
       Самостійна робота: 42 години

  За результатами вивчення предмету складається Державна підсумкова атестація

  Головною метою вивчення астрономії  є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

  На вивчення курсу відводиться 34 години, з них:

  Лекцій: 18 годин, Практичних: 4 години,  Самостійна робота: 12 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечення знання законів фізики, наукових методів пізнання та забезпечення розуміння суті фізичних явищ, необхідних для вивчення студентами професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, для їх майбутньої професійної діяльності.

  На вивчення курсу відводиться 140 годин, з них:

  Лекцій: 75 годин, Практичних: 22 години, Лабораторних: 22 години; Самостійна робота: 21 година

  За результатами вивчення предмету складається іспит.

  Метою курсу є формування у студентів бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй спеціальній підготовці та майбутній професійній діяльності.

  Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у молодих громадян України поваги до прав людини , здатність реалізовувати свої права та свободи, поважаючи при цьому права та свободи інших громадян, а також діяти у відповідальності до власних переконань і цінності на принципах плюралізму і демократії.   

  На вивчення курсу відводиться 54 годин, з них:

  Лекцій: 20 годин, Практичних: 14 годин, Самостійна робота: 20 годин

  За результатами вивчення предмету складається залик.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Культурологія” є: збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців, сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно-мистецького життя.

  На вивчення курсу відводиться 54 години, з них:

  Лекцій: 34 години,  самостійних робіт: 20 годин 

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Основним завданням навчальної дисципліни є навчити студента виконувати Правила дорожнього руху, впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньо – транспортних пригод

  Дисципліна "Основи екології" - вивчення головних положень сучасної екології та основних питань охорони та раціональногоприродокористування і ресурсозбереження відповідно до умов сьогодення. Програму курсу розроблено з урахуванням сучасних вимогдо екологічних знань.

  Метою викладання дисципліни "Вища математика": забезпечити рівень підготовки з дисципліни, необхідний для спеціальності та майбутньої професії.

  На вивчення курсу відводиться 108 годин, з них:

  Лекцій 43 год, Практичних 20 годин, Самостійна робота 45 годин.

  За результатами вивчення дисципліни складається залік

  Метою викладання навчальної дисципліни “Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів” є підготовка студентів, як майбутніх фахівців, до самостійного вирішення професійних задач, пов’язаних  із обстеженням автомобільних шляхів, оцінкою дорожніх умов, що визначаються транспортно-експлуатаційними показниками автомобільної дороги, проведенням аналізу і обліку ДТП, прийняттям самостійних рішень щодо усунення недоліків в утриманні дороги і організації дорожнього руху а також розробки заходів щодо покращення умов руху.

  Загальна кількість годин - 199, з них лекцій - 94 години; практичних - 10 годин; самостійна робота студента - 95 годин.

  За результатами вивчення дисципліни виконується курсовий проект і складається іспит.

  Дисципліна "Конструкційні матеріали та основи стандартизації" спрямована на вивчення виробництва, оброблення, використання і використання меналів та інших конструкційних матеріалів, використання їх з використанням стандарту та основні поняття стандартизації.

  Головними завданнями курсу є: 

  • усвідомити і розвинути в собі цінності, притаманні духовності нашого народу;
  • зрозуміти цінність і навчитись цінувати полікультурність і багатоманітність українського суспільства;
  • розвинути уміння здійснювати історичний аналіз, історичну критику, реконструкцію історичних явищ і подій, історичне прогнозування, орієнтацію в історичних джерелах;
  • підвищити рівень загальної культури через залучення студентів до духовних і культурних надбань українського народу.

  На вивчення курсу відводиться 80 годин, з них:

  Лекцій: 66 годин, Самостійна робота: 14 годин.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

    Предмет "Охорона праці в галузіі" - це наука про збереження життя і здоров'я людини в процесі виробництва в певній галузі.

    За планом курс ОПГ складає 36 години, з яких аудиторних - 17 години і 19 годин - на самостійне вивчення.  

    Із аудиторних годин -  5 годин лекції, 12 годин - практичні роботи

    Предмет "Основи охорони праці праці" - це наука про збереження життя і здоров'я людини в процесі виробництва.

    За планом курс ООП складає 54 години, з яких аудиторних - 34 години, 20 годин - на самостійне вивчення.  

    Із аудиторних годин -  20 годин лекції, 14 годин - практичні роботи

  Головне завдання вищої школи - готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах.

  Завдання курсу - сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців , стійку навички усного та писемного мовлення, навички оперування фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових тестів.

  Мета курсу - сформувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

  Метою викладання навчальної дисципліни “КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОДР ” є надати знання та оволодіти навиками роботи на персональному комп'ютері в галузі технології проектування схем організації дорожнього.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОДР” є оволодіння навичками використання персональних комп’ютерів в галузі організації дорожнього руху.

   

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

   

  знати :

  • термінологію;
  • основні можливості програмного забезпечення;
  • характеристики дорожнього руху;
  • режими роботи світлофорної сигналізації;

   

  вміти :

  • застосовувати базові знання  в галузі знань “Організації дорожнього руху”;
  • розробити схему організації дорожнього руху;

  побудувати креслення за допомогою персонального комп’ютера .

  Основним завданням навчальної дисципліни є навчити студента виконувати Правила дорожнього руху, впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньо – транспортних пригод

  Метою викладання навчальної дисципліни "Експлуатаційні властивості транспортних споруд"   є підготовка студентів, як майбутніх фахівців до самостійного вирішення професійних задач по експлуатаційним властивостям транспортних споруд.

  Загальна кількість годин - 108 год. З них лекцій -50год, практичних - 10год, самостійна робота студента - 48 год.

  За результатами вивчення дисципліни складається залік.

  Метою викладання дисципліни "Транспортне планування міст" є формування у студентів містобудівного світогляду, розуміння суспільного значення планування міст, його залежності від природних, соціално-економічних умов.

  Загальна кількість годин - 81 год. З них лекцій -40год, самостійна робота студента - 41 год.

  За результатами вивчення дисципліни складається залік.

  Метою вивчення курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" є виробити вміння, навички спілкування іноземною мовою; сприяти моральному, естетичному, фізичному, духовному вихованню, розвитку пізнавальних інтересів, поглядів, переконань.

  На вивчення курсу відводиться *** годин, з них: практичних - *** годин, самостійних - *** години.

  За результатами вивчення предмету складається залік.

  При підготовці фахівців з напрямку 070101 «Транспортні технології» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» навчальний курс «Технічна експертиза ДТП» віднесено до блоку обов’язкових дисциплін. Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до самостійного рішення завдань, які стають перед фахівцями автомобільного транспорту в сфері безпеки дорожнього руху в разі виникнення дорожньо – транспортних пригод (ДТП), підвищення рівня безаварійної експлуатації автомобільного транспорту. Згідно з метою основним завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи наукових і професійних знань та навичок проведення розслідування ДТП. Предметом навчальної дисципліни є закономірності функціонування системи «водій – автомобіль – дорога – навколишнє середовище» в екстремальних ситуаціях. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - процесуальні питання підстав та порядок призначення автотехнічної експертизи і її проведення; - методику розрахунків руху дорожніх транспортних засобів у екстремальних ситуаціях; - наукові основи експертних досліджень ДТП. Вивчення дисципліни формує у студентів уміння: - проводити огляд місця пригоди і встановлювати необхідні вихідні дані для проведення автотехнічної експертизи; - досліджувати процес руху дорожніх транспортних засобів у аварійних обставинах; - з’ясовувати механізм дорожньо – транспортної пригоди; - проводити розслідування ДТП; - складати висновки автотехнічної експертизи.

  Метою викладання дисципліни «Економіка та планування дорожнього руху» є вивчення економічних методів та показників оцінювання ефективності організації дорожнього руху; автоматичних систем управління та їх організації; вартості встановлення та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху та реконструкції ділянок вулично-дорожньої мережі і позаміських магістралей.

  Завдання викладання дисципліни – дати студентам знання, сформувати уміння та навички, які допоможуть об’єктивно поводити аналіз ОДД, та вибирати оптимальний варіант ОДД з економічної  точки зору.

   

           Ці методичні поради з дисципліни “ Логістика на автомобільному транспорті ” містять організаційно-методичні поради що до вивчення даної дисципліни та виконання практичних робіт, а також список рекомендованої літератури.

  Програма предмету «Транспортні засоби» складена у відповідності з навчальним планом спеціальності 5.07010101 «Організація і регулювання дорожнього руху»

  Вивчення предмету необхідно ув'язувати з вивченням предметів, «Економіка транспорту», «Технічні засоби організації дорожнього руху», «Організація дорожнього руху».

  Зміст предмета „Транспортні засоби". Роль і значення різних видів транспорту в виробничому процесі, преваги та недоліки одного над одним, забруднення навколишнього середовища.

  Дисципліна “Основи транспортної психології” вивчає вимоги до водія, як до оператора складної системи «водій-автомобіль-дорога-середовище», фактори його психофізіологічної надійності, інженерно-психологічні вимоги до робочого місця водія та облаштування доріг, методи професійного відбору водіїв, причини зниження працездатності водіїв та заходи по раціоналізації режиму праці та відпочинку, психофізіологічні особливості управління автомобілем у складних умовах.

  Мета: прищепити студентам основи світоглядної культури і навичок абстрактного мислення, які відповідають сучасним вимогам і є необхідним мінімумом для розвитку творчого мислення, спроможності до критичного аналізу ідей, позицій, думок самостійно мислячої особи, громадянина.

  Завдання : формування наукового світогляду, формування філософської культури мислення, набуття навичок філософського аналізу, застосування у професійній діяльності філософських знань.

  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для  студентів  фаху    5.07010101 “Організація  та  регулювання дорожньогоруху”.